Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ công nghệ địa vật lý trong các lĩnh vực hoạt động thuộc bộ tài nguyên và môi trường

TNMT.2003-2006.03.07
0 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
1. Đánh giá có căn cứ khoa học và thực tiễn hiện trạng công nghệ địa vật lý trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; 2. Đề xuất các giải pháp đầu tư phát triển hợp lý nhằm nâng cao trình độ công nghệ địa vật lý đạt mặt bằng tiên tiến khu vực (các nước ASEAN và Trung Quốc), nhằm đáp ứng các đòi hỏi của thực tế đến năm 2010 và định hướng tới 2020.
Nội dung 1: Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng công nghệ địa vật lý trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; so sánh với các đơn vị khác ngoài Bộ và so sánh với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nội dung 2: Nghiên cứu xu thế phát triển công nghệ địa vật lý trong nước và trên thế giới; nhu cầu sử dụng phương pháp địa vật lý để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường của các đơn vị thuộc Bộ; khả năng giải quyết các nhiệm vụ của phương pháp địa vật lý và giải pháp để nâng cao khả năng đó.
1. Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng công nghệ địa vật lý trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; so sánh với các đơn vị khác ngoài Bộ và so sánh với các nước trong khu vực và trên thế giới. 2. Nghiên cứu xu thế phát triển công nghệ địa vật lý trong nước và trên thế giới; nhu cầu sử dụng phương pháp địa vật lý để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường của các đơn vị thuộc Bộ; khả năng giải quyết các nhiệm vụ của phương pháp địa vật lý và giải pháp để nâng cao khả năng đó.
01/01/2003
0 (tháng)
Liên đoàn Vật lý Địa chất
Cấp Bộ
TS. Nguyễn Tuấn Phong
TS. Quách Văn Gừng TS. Nguyễn Ngọc Loan TS. Nguyễn Thế Hùng KS. La Thanh Long ThS. Nguyễn Trường Lưu KS. Quách Văn Thực ThS. Trần Bình Trọng