Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

TNMT.2005.07.08
290 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
1. Đánh giá thực trạng hoạt động của tổ chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) ở một số địa phương; 2. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của VPĐKQSDĐ các cấp
Nội dung 1: Làm rõ vai trò, vị trí của VPĐKQSDĐ trong cơ cấu quản lý đất đai chuyên ngành ở 2 cấp và ý nghĩa đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai khi đưa các tổ chức này đi vào hoạt động; Nội dung 2: Quy định của pháp luật đất đai hiện hành liên quan đến việc tổ chức, hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Nội dung 3: Nghiên cứu các mô hình và phương thức hoạt động của tổ chức đăng ký đất đai ở một số nước trong khu vực và một số nước trên thế giới; Nội dung 4: Thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại các địa bàn nghiên cứu; Nội dung 5: Phân tích các nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và nguyên nhân tại sao đến nay còn nhiều địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Nội dung 6: Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
1. Phiếu điều tra, Bảng biểu, phụ lục, kết quả tính toán. 2. Các giải pháp để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
01/01/2005
24 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cấp Bộ
KS.Đinh Việt Anh
CN. Đặng Thái Sơn ThS. Nguyễn Văn Chiến KS. Mai Xuân Long CN. Trần Thư Lệ CN. Đỗ Thị Thúy Liễu