Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đánh giá tác động của hệ thống hồ chứa và sử dụng đất ngoài lãnh thổ Việt Nam trên lưu vực sông Đà ảnh hưởng đến biến đổi dòng chảy và hàm lượng phù sa bùn cát vào Việt Nam

TNMT.2023.02.30
1950 (triệu đồng)
Tài nguyên nước

1. Xây dựng được cơ sở dữ liệu về điều kiện khí tượng thủy văn, loại đất, sử dụng đất và đặc trưng của các hồ chứa trên lưu vực sông Đà ngoài lãnh thổ Việt Nam bằng công nghệ viễn thám Google Earth Engine.

2. Xây dựng được bộ mô hình tính toán dòng chảy và bùn cát dưới tác động của hệ thống hồ chứa và sử dụng đất ngoài lãnh thổ Việt Nam trên lưu vực sông Đà vào Việt Nam.

3. Đánh giá được tác động của hệ thống hồ chứa và sử dụng đất ngoài lãnh thổ Việt Nam trên lưu vực sông Đà ảnh hưởng đến biến đổi dòng chảy và hàm lượng phù sa bùn cát vào Việt Nam.

1. Bộ cơ sở dữ liệu về điều kiện khí tượng thủy văn, loại đất, sử dụng đất và đặc trưng của các hồ chứa trên lưu vực sông Đà ngoài lãnh thổ Việt Nam bằng công nghệ viễn thám Google Earth Engine.

2. Bộ mô hình tính toán dòng chảy và bùn cát dưới tác động của hệ thống hồ chứa và sử dụng đất ngoài lãnh thổ Việt Nam trên lưu vực sông Đà vào Việt Nam.

3. Báo cáo đánh giá được tác động của hệ thống hồ chứa và sử dụng đất ngoài lãnh thổ Việt Nam trên lưu vực sông Đà ảnh hưởng đến biến đổi dòng chảy và hàm lượng phù sa bùn cát vào Việt Nam;

4. 02 Bài báo bài báo trong nước.

5. Đào tạo 01 thạc sĩ.

6. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

01/01/2023
24 (tháng)
Viện Khoa học tài nguyên nước
Cấp Bộ