Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và xây dựng bộ tiêu chí cho việc chuyển đổi linh hoạt và hiệu quả đất trồng lúa, góp phần tái cơ cấu nền kinh tế đất nước

TNMT.2022.01.49
0 (triệu đồng)
Đất đai

Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích khác, vừa đảm bảo an ninh lương thực vừa tận dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, góp phần phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn và tạo động lực phát triển hài hoà kinh tế - xã hội.

07/04/2022
24 (tháng)
Cấp Bộ
Trịnh Thị Hải Yến