Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng cát nghiền làm vật liệu xây dựng từ đá magma xâm nhập khu vực Đông Nam Bộ.

NVTX.2020.03.11
845 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
1. Hoàn thiện từng bước công tác nghiên cứu địa chất, địa hình, môi trường đá magma xâm nhập khu vực Đông Nam Bộ; 2. Đánh giá tiềm năng và mức độ sử dụng cát nghiền làm vật liệu xây dựng từ đá magma xâm nhập khu vực Đông Nam Bộ; đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản cát xây dựng phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội; 3. Đề xuất định hướng nghiên cứu giai đoạn tiếp theo.
Nội dung 1: Nâng cao năng lực nghiên cứu về địa chất , khoáng sản Nội dung 2: Nâng cao năng lực nghiên cứu. Nội dung 3: Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Báo cáo đánh giá tiềm năng và mức độ sử dụng cát nghiền làm vật liệu xây dựng từ đá magma xâm nhập khu vực Đông Nam Bộ. 2. Báo cáo đặc điểm cấu trúc địa chất, địa hình, môi trường thành tạo đá magma xâm nhập khu vực Đông Nam Bộ và chất lượng đá làm cát nghiền 3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN 2020
04/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Phạm Hiển Quang
Thạc sỹ Phạm Hiển Quang; Kỹ sư Nguyễn Tuấn Khanh; Cử nhân Nguyễn Thành Trí; Cử nhân Phan Thanh; Thạc sỹ Phan Nguyên Hồng; Cử nhân Nguyễn Gia Tân Minh; Kỹ sư Nguyễn Đình Cư; Cử nhân Hoàng Công Thịnh;