Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đánh giá xói lở, bồi tụ, tạo đảo và đề xuất giải pháp tổng thể nhằm ổn định vùng cửa sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam.

TNMT.2021.562.08
2519 (triệu đồng)
Khoa học biển

1. Làm rõ được hiện trạng, diễn biến của quá trình xói lở, bồi tụ và tạo đảo vùng cửa sông Thu Bồn;

2. Đánh giá được nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng và dự báo xu thế phát triển của quá trình xói lở, bồi tụ tạo đảo vùng cửa sông Thu Bồn;

3. Đánh giá được tác động, rủi ro của quá trình biến đổi vùng cửa sông và đề xuất được giải pháp tổng thể phòng tránh thiên tai và ổn định vùng cửa sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam.

1. Báo cáo đánh giá hiện trạng và diễn biến xói lở, bồi tụ tạo đảo vùng cửa sông Thu Bồn;

2. Báo cáo đánh giá nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng và dự báo xu thế phát triển của quá trình xói lở, bồi tụ tạo đảo vùng cửa sông Thu Bồn;

3. Mô hình dự báo diễn biến xói lở, bồi tụ tạo đảo vùng cửa sông Thu Bồn đến năm 2030 và tầm nhìn 2050;

4. Báo cáo  đánh giá tác động, rủi ro của quá trình biến đổi vùng cửa sông và đề xuất được giải pháp tổng thể phòng tránh thiên tai và ổn định vùng cửa sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam;

5. Danh mục các dự án ưu tiên nhằm ổn định vùng bờ cửa sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam;

6. Các bản đồ số và bộ dữ liệu:

- Các bản đồ tỷ lệ 1/25.000: (1) Bản đồ địa mạo; (2) Bản đồ diễn biến xói lở, bồi tụ qua các giai đoạn; (3) Bản đồ hiện trạng các tai biến; (4) Bản đồ dự báo diễn biến tai biến theo các giai đoạn; (5) Bản đồ cảnh báo các tai biến thiên nhiên.

- Các bản đồ tỷ lệ 1/5.000: (1) Bản đồ biến động của đảo khu vực cửa sông Thu Bồn. (2) Bản đồ biến động Cửa Đại.

- Bộ dữ liệu trên nền Hệ thống thông tin địa lý (GIS): Các tài liệu thu thập, số liệu đo đạc bổ sung.

7. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt;

8. 01 Bài báo quốc tế, 02 Bài báo trong nước;

9. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

01/01/2021
30 (tháng)
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cấp Bộ
Phạm Hoàng Hải