Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, chính sách khuyến khích đầu tư khu vực kinh tế tư nhân vào xử lý nước thải khu công nghiệp và đô thị

TNMT.2019.04.06
1808 (triệu đồng)
Môi trường

1. Hệ thống hóa được cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam về đầu tư khu vực kinh tế  tư nhân vào xử lý nước thải;
2. Đề xuất được các giải pháp, chính sách khả thi nhằm huy động đầu tư khu vực kinh tế tư nhân tham gia xử lý nước thải ở Việt Nam làm cơ sở để xây dựng nghị định của Chính phủ.

1. Bản kiến nghị về nội dung các chính sách cần ban hành mới, sửa đổi, bổ sung;
2. Dự thảo Nghị định của Chính phủ về khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư xử lý nước thải;
3. 02 bài đăng tạp chí khoa học.

01/07/2020
30 (tháng)
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Cấp Bộ
ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
ThS. Nguyễn Minh Khoa PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh TS. Mai Thanh Dung TS. Lại Văn Mạnh ThS. Đặng Thị Phương Hà TS. Hoàng Hồng Hạnh PGS. TS. Lê Hà Thanh TS. Nguyễn Hoàng Nam TS. Lương Minh Huân