Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đề xuất chính sách thúc đẩy xã hội hóa trong bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản.

TNMT.2022.01.39
1555 (triệu đồng)
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.01/21-25

1. Cung cấp cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về xã hội hóa, về huy động nguồn lực xã hội bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản.

2. Đánh giá được tổng quan thực trạng hệ thống và thực tiễn triển khai các chủ trương, chính sách thúc đẩy xã hội hóa trong bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản.

3. Đề xuất được chính sách thúc đẩy xã hội hóa trong trong bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản phục vụ sửa đổi Luật tài nguyên nước 2012 và Luật Khoáng sản 2010.

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về xã hội hoá, huy động nguồn lực trong bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất khoáng sản

Nội dung 2: Điều tra, đánh giá thực trạng về sự tham gia của các thành phần kinh tế trong xã hội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản thời gian qua

Nội dung 3: Đề xuất chính sách thúc đẩy xã hội hoá trong bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất phục vụ quá trình sửa đổi Luật Khoáng sản và Luật Tài nguyên nước và các quy định pháp luật dưới luật

Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng Báo cáo tác động cuả chính sách đối với các chính sách mới về hội hoá trong bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất phục vụ quá trình sửa đổi Luật Khoáng sản và Luật Tài nguyên nước và các quy định pháp luật dưới luật

Nội dung 5: Tổng kết đánh giá

1. Báo cáo cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về xã hội hóa công tác bảo vệ bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản;

2. Báo cáo đánh giá tổng quan thực trạng hệ thống và thực tiễn triển khai các chủ trương, chính sách thúc đẩy xã hội hóa trong bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản;

3. Báo cáo đánh giá thực trạng tham gia bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản của các thành phần kinh tế trong xã hội;

4. Báo cáo kiến nghị đề nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách/ cơ chế khuyến khích/ thúc đẩy xã hội hóa trong bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sảnphục vụ sửa đổi Luật và các quy định pháp luật;

5. Báo cáo tác động của chính sách đề xuất;

6. Báo cáo tóm tắt, tổng kết kết quả thực hiện đề tài và các báo cáo chuyên đề;

7. Công bố 01 bài báo trong tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước;

8. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

01/01/2022
24 (tháng)
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Cấp Bộ
Lương Thị Thuỳ Linh
ThS. Nguyễn Thị Thu Hà; ThS. NGuyễn Thị Kim Ngân; ThS. Phạm Ánh Huyền; ThS. Mai Thế Toản; PGS.TS Lương Quang Khang; TS. NGuyễn Hoàng Nam; TS. Mai Trọng Tú; ThS. Nguyễn Thu Phương; ThS. Nguyễn Mạnh Tưởng