Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, đề xuất chính sách thực hiện quyền bề mặt trong quản lý nhà nước về đất đai

TNMT.2020.01.01
1580 (triệu đồng)
Đất đai

1. Cung cấp cơ sở khoa học về các chính sách thực hiện quyền bề mặt;

2. Đề xuất giải pháp chính sách để thực hiện quyền bề mặt trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Nội dung 1: Cơ sở lý luận về quyền bề mặt; vai trò, ý nghĩa của chế định quyền bề mặt trong quản lý, khai thác sử dụng đất đai cho các mục đích phát triển

Nội dung 2: Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về việc quy định và áp dụng chế định quyền bề mặt trong thực tiễn
Nội dung 3: Cơ sở pháp lý về chế định quyền bề mặt ở Việt Nam
Nội dung 4: Đánh giá điều kiện thực tiễn để thực hiện chế định quyền bề mặt ở Việt Nam
Nội dung 5: Đề xuất chính sách về đất đai để thực hiện quyền bề mặt đã được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai

1. Báo cáo cơ sở lý luận về quyền bề mặt, vai trò, ý nghĩa của quyền bề mặt trong khai thác, sử dụng đất đai cho các mục đích phát triển;

2. Báo cáo về kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về việc quy định và áp dụng quyền bề mặt;

3. Cơ sở pháp lý và điều kiện thực tiễn để thực hiện quyền bề mặt ở Việt Nam;

4. Đề xuất giải pháp chính sách về đất đai để thực hiện quyền bề mặt đã được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai;

5. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

01/10/2020
24 (tháng)
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Cấp Bộ
Phạm Thị Minh Thủy
ThS. Tô Ngọc Vũ; TS. Dương Thanh An; ThS. Nguyễn Thị Lý; ThS. Đinh Thu Trang; ThS. Bùi Hồng Nhung; TS. Nguyễn Đắc Nhẫn; ThS. Nguyễn Thị Lơ; TS. Tô Văn Hòa; TS. Trần Văn Thuân