Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý, xử lý pin năng lượng mặt trời thải

TNMT.2021.05.01
1548 (triệu đồng)
Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên tái tạo; tái chế, tái sử dụng hiệu quả chất thải, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, mã số TNMT.05/21-25

1. Đánh giá được thực trạng phát sinh, dự báo lượng pin năng lượng mặt trời thải tại Việt Nam;

2. Tổng quan được kinh nghiệm quốc tế về quản lý và xử lý pin năng lượng mặt trời thải của một số quốc gia trên thế giới;

3. Đề xuất được các giải pháp quản lý, xử lý pin năng lượng mặt trời thải phù hợp cho Việt Nam.

1. Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý, tình hình phát sinh và dự báo lượng pin năng lượng mặt trời thải tại Việt Nam đến 2030, 2045.

2. Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về quản lý và xử lý tấm pin năng lượng mặt trời thải của một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

3. Báo cáo đánh giá các công nghệ xử lý pin năng lượng mặt trời thải và đề xuất định hướng ứng dụng cho Việt Nam.

4. Báo cáo đề xuất giải pháp quản lý, xử lý tấm pin năng lượng mặt trời thải phù hợp với chính sách pháp luật của Việt Nam.

5. 02 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành.

6. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ. 

01/07/2021
24 (tháng)
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Cấp Bộ
Huỳnh Trung Hải