Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đề xuất hướng dẫn kỹ thuật giải quyết xung đột môi trường do tình trạng thủy sản chết hàng loạt nhằm giải quyết xung đột môi trường

TNMT.2020.04.06
1504 (triệu đồng)
Môi trường

1. Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn cho hướng dẫn kỹ thuật giải quyết xung đột môi trường do tình trạng thủy sản chết hàng loạt;

2. Đề xuất xây dựng và thử nghiệm thành công hướng dẫn kỹ thuật giải quyết xung đột môi trường do tình trạng thủy sản chết hàng loạt;

3. Dự thảo tài liệu kỹ thuật giải quyết xung đột môi trường do tình trạng thủy sản chết hàng loạt.

Nội dung 1: Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho hướng dẫn kỹ thuật phục vụ giải quyết xung đột môi trường phát sinh do sự cố thuỷ sản chết hàng loạt chết gây ra

Nội dung 2: Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật xác định nguyên nhân gây sự cố thuỷ sản chết hàng loạt

Nội dung 3: Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá thiệt hại kinh tế gây ra do sự cố thuỷ sản chết hàng loạt

Nội dung 4: Thử nghiệm hướng dẫn kỹ thuật tại một vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung điển hình khu vực miền Bắc (vùng nuôi ngao ở xã Đông Minh và xã Nam Thịnh, Tiền Hải Thái Bình)

Nội dung 5: Dự thảo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và báo cáo tổng hợp

1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

2. Báo cáo thử nghiệm tại một vùng nuôi trồng thủy sản tập trung điển hình khu vực miền bắc;

3. Dự thảo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật (xác định nguyên nhân sự cố thủy sản chết hàng loại; lấy mẫu thủy sản chết; phân tích mẫu; phân tích số liệu và báo cáo kết quả; xác định các bên liên quan ...);

4. 02 bài báo;

5. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

10/10/2020
24 (tháng)
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Cấp Bộ
ThS. Lương Đức Anh
ThS. Đoàn Thanh Thuỷ; PGS.TS Ngô Thế Ân; PGS.TS Kim Văn Vạn; TS. Đinh Thị Hải Vân; ThS. Mai Văn Tài; TS. Ngô Thị Thu Hằng; PGS.TS. Nguyễn Thanh Lâm; TS. Trương Đình Hoài