Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn kỹ thuật tái sử dụng chất thải trong khu công nghiệp sinh thái

TNMT.2023.05.07
1800 (triệu đồng)
Môi trường

1. Đánh giá thực trạng sản xuất, xử lý môi trường khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam;

2. Đánh giá thực trạng tái sử dụng chất thải (cụ thể là chất thải rắn) trong khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam;

3. Dự báo khả năng tái sử dụng chất thải rắn trong khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam;

4. Đề xuất hướng dẫn kỹ thuật tái sử dụng chất thải rắn trong khu công nghiệp sinh thái.

1. Báo cáo thực trạng khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam (quy trình, công nghệ sản xuất, quy mô/đối tượng sản xuất, đặc thù chất thải, công nghệ/hạ tầng xử lý chất thải);

2. Báo cáo thực trạng tái sử dụng chất thải rắn trong khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam;

3. Báo cáo dự báo khả năng tái sử dụng chất thải rắn trong khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam;

4. Hướng dẫn kỹ thuật tái sử dụng chất thải trong khu công nghiệp sinh thái;

5. 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành

01/01/2023
24 (tháng)
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Nguyễn Thị Ngọc Ánh