Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn kỹ thuật tái sử dụng chất thải trong khu công nghiệp sinh thái

TNMT.2023.05.07
1600 (triệu đồng)
Môi trường

1. Đánh giá thực trạng sản xuất, quản lý môi trường trong KCN hiện hữu và KCN hướng tới chuyển đổi sang KCNST tại Việt Nam;
2. Đánh giá thực trạng tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp thông thường trong KCN hiện hữu và KCN hướng tới chuyển đổi sang KCNST tại Việt Nam;
3.  Dự báo khả năng tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp thông thường trong KCNST tại Việt Nam;
4.  Đề xuất hướng dẫn kỹ thuật tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp thông thường trong các KCN hướng tới chuyển đổi sang mô hình KCNST tại Việt Nam

Nội dung 1. Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ
Nội dung 2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế về tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp thông thường trong khu công nghiệp sinh thái

Nội dung 3. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp thông thường trong khu công nghiệp sinh thái ở Việt Nam

Nội dung 4. Đề xuất hướng dẫn kỹ thuật tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp thông thường trong khu công nghiệp hướng tới chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam

Nội dung 5. Đánh giá tác động của hướng dẫn kỹ thuật tái dụng chất thải rắn công nghiệp thông thường trong khu công nghiệp hướng tới chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam
Nội dung 6. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt
 

1. Báo cáo thực trạng khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam (quy trình, công nghệ sản xuất, quy mô/đối tượng sản xuất, đặc thù chất thải, công nghệ/hạ tầng xử lý chất thải);

2. Báo cáo thực trạng tái sử dụng chất thải rắn trong khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam;

3. Báo cáo dự báo khả năng tái sử dụng chất thải rắn trong khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam;

4. Hướng dẫn kỹ thuật tái sử dụng chất thải trong khu công nghiệp sinh thái;

5. 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành

01/01/2023
24 (tháng)
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Cấp Bộ
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
ThS. Hoàng Thị Hiền; TS. Nguyễn Trung Thắng; TS. Hoàng Hồng Hạnh;ThS. Dương Thị Phương Anh; ThS. Nguyễn Thị Thu Hà; ThS. Vũ Thị Thanh Nga; ThS. Nguyễn Trung Thuận; ThS. Bùi Thị Phương; ThS. Nguyễn Trường Huynh