Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đề xuất mô hình điện toán đám mây cho chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030

TNMT.2022.04.02
1800 (triệu đồng)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong xây dựng, phát triển Chính phủ số và Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025, mã số TNMT.04/21-25

1. Làm chủ giải pháp kỹ thuật mô hình điện toán đám mây cho Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường.
2. Đề xuất được giải pháp mô hình điện toán đám mây cho Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030
 

1. Báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng và nhu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin ngành ngành tài nguyên và môi trường.
2. Báo cáo kết quả nghiên cứu mô hình điện toán đám mây ở Việt Nam và trên thế giới.
3. Báo cáo triển khai giải pháp điện toán đám mây cho chuyển đổi số ngành ngành tài nguyên và môi trường và đánh giá kết quả thử nghiệm.
4. Báo cáo nghiên cứu đề xuất kiến trúc hạ tầng công nghệ thông tin cho chuyển đổi số ngành ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030.
5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài.
6. Đăng ký sở hữu trí tuệ.
7. Sản phẩm công bố: 01 đến 02 bài báo đăng tại Hội nghị khoa học hoặc Tạp chí chuyên ngành.
8. Sản phẩm đào tạo: 01 Thạc sỹ chuyên ngành công nghệ thông tin cho lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
 

01/01/2022
24 (tháng)
Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
Cấp Bộ
Trần Minh Thắng