Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đề xuất, phương pháp xác định nồng độ bụi ở khu vực đô thị Việt Nam từ dữ liệu ảnh vệ tinh MODIS và số liệu các trạm đo AERONET

NVTX.2021.07.06
416 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

1. Tổng hợp các phương pháp nghiên cứu ô nhiễm không khí bằng công nghệ viễn thám trên thế giới và Việt Nam.
2. Nghiên cứu phương pháp tách sol khí ở khu vực đô thị Việt Nam bằng ảnh MODIS kết hợp với dữ liệu trạm đo AERONET.
 

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ

Nội dung 2: Tổng quan về bụi và khí thải công nghiệp.
Nội dung 3: Nghiên cứu các phương pháp quan trắc môi trường không khí ở trên thế giới.
Nội dung 4: Tổng quan về tình hình nghiên cứu ô nhiễm không khí bằng phương pháp viễn thám trong nước
Nội dung 5: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định nồng bộ bụi từ ảnh MODIS kết hợp với dữ liệu đo mặt đất AERONET
Nội dung 6: Thực nghiệm xác định sol khí trong không khí từ dữ liệu ảnh MODIS kết hợp với dữ liệu đo mặt đất AERONET
Nội dung 7: Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm vụ
 

 

01/01/2021
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Công Sơn; Bùi Thị Lê Hoàn; Trần Thị Hương; Vũ Thị Thanh Hương; Phan Doãn Thành Long; Vũ Trung Thành; Tạ Thị Thanh Thủy; Nguyễn Minh Thể; Phạm Kim Ngân; Kiều Cao Chung; Phạm Ngọc Lanh