Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đề xuất quy định kỹ thuật lập bản đồ địa hóa đất và vỏ phong hóa đa mục tiêu tỷ lệ 1/250.000

TNMT.2024.02.05
2200 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản

1.Đề xuất được quy định kỹ thuật lập bản đồ địa hóa đất và vỏ phong hóa đa mục tiêu tỷ lệ 1/250.000 phục vụ phát triển bền vững.

2. Đề xuất nội dung xây dựng quản lý về lập bản đồ địa hóa đất và vỏ phong hóa đa mục tiêu tỷ lệ 1/250.000

1. Báo cáo kết quả nghiên cứu hệ phương pháp lập bản đồ địa hóa đất và vỏ phong hóa đa mục tiêu tỷ lệ 1/250.000.

2. Báo cáo đề xuất nội dung bản đồ địa hóa đất và vỏ phong hóa đa mục tiêu tỷ lệ 1/250.000;

3. Dự thảo quy định kỹ thuật lập bản đồ địa hóa đất và vỏ phong hóa đa mục tiêu tỷ lệ 1/250.000.

4. Báo cáo áp dụng thử nghiệm tại khu vực Đông Bắc, Việt Nam.

5. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và báo cáo tóm tắt.

6. 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.

7. Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sĩ.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ