Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đề xuất quy định thu gom nước mưa bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất trong các hoạt động xây dựng đô thị

CS.2022.6
200 (triệu đồng)
Tài nguyên nước

1. Đề xuất được cơ sở khoa học và thực tiễn về thu gom nước mưa bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất trong các hoạt động xây dựng, công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất ở Việt Nam;
2. Đề xuất được các nội dung, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện việcthu gom nước mưa bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất trong các hoạt động xây dựng, và công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất ở đô thị
 

1. Báo cáo cơ sở khoa học và thực tiễn về thu gom nước mưa bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất trong các hoạt động xây dựng, và công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất phù hợp với điều kiện ở Việt Nam;
2. Đề xuất cụ thể về sửa đổi bổ sung Luật, Nghị định về quy định thu gom nước mưa bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất trong các hoạt động xây dựng, và công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất;
3. Báo cáo tổng hợp và tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
 

01/01/2022
12 (tháng)
Cục Quản lý Tài nguyên nước
Cấp Cơ sở