Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đề xuất quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tài nguyên địa chất, khoáng sản, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, khoáng sản và điều tra địa chất chuyên ngành.

TNMT.2022.01.40
1500 (triệu đồng)
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.01/21-25

1. Làm rõ cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về điều kiện kinh doanh dịch vụ tài nguyên địa chất, khoáng sản; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, khoáng sản và điều tra địa chất chuyên ngành.

2. Đánh giá được thực trạng hệ thống các chủ trương, chính sách và thực tiễn thực hiện dịch vụ thăm dò khoáng sản, khả năng áp dụng điều kiện kinh doanh đối với các dịch vụ tài nguyên địa chất, khoáng sảnvà các loại tài nguyên địa chất, khoáng sản khác.

3. Đánh giá được thực trạng hệ thống các chủ trương, chính sách, thực tiễn thực thi quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, khoáng sản; khả năng áp dụng các quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, khoáng sản và điều tra địa chất chuyên ngành.

4. Đề xuất được các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tài nguyên địa chất, khoáng sản; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, khoáng sản và điều tra địa chất chuyên ngành.

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về điều kiện kinh doanh dịch vụ tài nguyên địa chất, khoáng sản; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, khoáng sản và điều tra địa chất chuyên nghành

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng hệ thống các chủ trương, chính sách, thực tiễn thực hiện dịch vụ tài nguyên địa chất, khoáng sản; thực trạng hệ thống các chủ trương,chính sách, thực tiễn thực thi quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, khoáng sản; khả năng áp dụng các quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, khoáng sản và điều tra địa chất chuyên nghành

Nội dung 3: Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tài nguyên địa chất, khoáng sản; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, khoáng sản và điều tra địa chất chuyên nghành phục vụ sửa đổi Luật Khoáng sản 2010

Nội dung 4: Nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách đối với các chính sách mới về điều kiện kinh doanh dịch vụ tài nguyên địa chất, khoáng sản; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, khoáng sản và điều tra địa chất chuyên nghành phục vụ sửa đổi Luật Khoáng sản 2010

1. Báo cáo cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về điều kiện kinh doanh dịch vụ tài nguyên địa chất, khoáng sản; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, khoáng sản và điều tra địa chất chuyên ngành;

2. Báo cáo đánh giá thực trạng hệ thống các chủ trương, chính sách, thực tiễn thực hiện dịch vụ thăm dò khoáng sản, khả năng áp dụng điều kiện kinh doanh đối với các dịch vụ tài nguyên địa chất, khoáng sảnvà các loại tài nguyên địa chất, khoáng sản khác;

3. Báo cáo đánh giá thực trạng hệ thống các chủ trương, chính sách, thực tiễn thực thi quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, khoáng sản; khả năng áp dụng các quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, khoáng sản và điều tra địa chất chuyên ngành;

4. Báo cáo tóm tắt khuyến nghị chính sách: đề xuất các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tài nguyên địa chất, khoáng sản; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, khoáng sản và điều tra địa chất chuyên ngành phục vụ sửa đổi Luật Khoáng sản 2010;

5. Báo cáo tác động của chính sách;

6. Báo cáo tóm tắt, tổng kết kết quả thực hiện đề tài và các báo cáo chuyên đề;

7. Công bố 01 bài báo trong tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước;

8. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

01/02/2022
18 (tháng)
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Cấp Bộ
Mai Thế Toản
ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân; TS. Mai Trọng Tú; TS. Quách Đức Tín; ThS. Dương Thị Minh Thuý; ThS. Phan Mai Linh; TS. Nguyễn Đại Trung; ThS. Nguyễn Mạnh Tưởng; ThS. Phạm Ánh Huyền; ThS. Lương Thị Thuỳ Linh