Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, đề xuất quy trình vận hành tích hợp các thiết bị dò công trình ngầm( công nghệ GeoRadar) RIS Hi Mod và Vloc pro

NVTX.2021.07.05
730 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

 Xây dựng quy trình tích hợp các thiết bị dò công trình ngầm (công nghệ GeoRadar) RIS hi-Mod và Vlopc pro.
 

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ

Nội dung 2: Nghiên cứu tổng quan về các thiết bị RIS Hi Hod và Vloc Pro
Nội dung 3: Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của thiết bị RIS Hi mod và Vloc pro
Nội dung 4: Nghiên cứu quy trình vận hành tích hợp các thiết bị RIS Hi Mod và Vloc Pro
Nội dung 5: Nghiên cứu, đề xuất bảo trì thiết bị RIS Hi mod và Vloc Pro
 

Nội dung 1: 

01/01/2021
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
Vũ Duy Tân
Nguyễn Công Sơn; Bùi Thị Lê Hoàn; Hà Minh Hòa; Phan Doãn Thành Long; Vũ Trung Thành; Đào Thị Bích Hồng; Phạm Lê Phương; Nguyễn Hoài Linh; Lường Thị Hạnh; Lê Vũ Phan; Đặng Xuân Thủy; Nguyễn Thị Nga; Nguyễn Đức Mạnh