Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đổi mới công nghệ dự báo các đợt rét đậm, rét hại, mưa lớn trong mùa đông ở khu vực phía Bắc Việt Nam hạn đến 10 ngày dựa trên quy luật hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới

TNMT.2022.06.08
1500 (triệu đồng)
Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ về dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.06/21-25

1. Xác định được quy luật hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới và ảnh hưởng của nó đến một số loại hình thời tiết ở Việt Nam (rét đậm, rét hại, mưa lớn trong mùa đông;

2. Xác định được mối quan hệ giữa các đặc trưng hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới và sự xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại, mưa lớn trong mùa đông khu vực phía Bắc Việt Nam;

3. Hoàn thiện được công nghệ dự báo các đợt rét đậm, rét hại, mưa lớn trong mùa đông ở khu vực phía Bắc Việt Nam hạn đến 10 ngày dựa trên sự hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới.

Nội dung 1. Biên tập, thu thập bổ sung và chuẩn hóa số liệu, tài liệu có liên quan đến các nội dung nghiên cứu của đề tài

Nội dung 2: Phân tích các đặc điểm hoạt động của SJT trong mối quan hệ với điều kiện thời tiết ở Việt Nam

Nội dung 3: Phân tích mối quan hệ của SJT với hệ thống thời tiết ảnh hưởng đến rét hại, rét đậm ở phía bắc Việt Nam.

Nội dung 4: Phân tích mối quan hệ của SJT với với hệ thống thời tiết ảnh hưởng đến đợt mưa lớn ở phía bắc Việt Nam

Nội dung 5: Nghiên cứu ứng dụng SOM và ANN thử nghiệm dự báo các đợt rét đậm rét hại và mưa lớn trong mùa đông ở phía Bắc Việt Nam hạn đến 10 ngày trên cơ sở sử dụng mối quan hệ của SJT với hệ thống thời tiết và sản phẩm dự báo của mô hình toàn cầu ECMWF

Nội dung 6: Thử nghiệm và đánh giá sai số dự báo các đợt rét đậm rét hại, mưa lớn trong mùa đông đến 10 ngày ở khu vực phía Bắc Việt Nam trong khoảng 3-5 năm gần đây

Nội dung 7: Viết báo cáo tổng kết và tóm tắt

 

1. Báo cáo khoa học phân tích các đặc điểm hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới trong mối quan hệ với điều kiện thời tiết ở Việt Nam;

2. Báo cáo khoa học mô tả chi tiết phương pháp và quy trình dự báo các đợt rét đậm rét hại, mưa lớn trong mùa đông ở khu vực phía Bắc Việt Nam hạn đến 10 ngày dựa trên các đặc trưng hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới;

3. Báo cáo kết quả thử nghiệm và đánh giá sai số dự báo các đợt rét đậm rét hại, mưa lớn trong mùa đông ở khu vực phía Bắc Việt Nam hạn đến 10 ngày trong khoảng 3-5 năm gần đây.

4. Sản phẩm công bố: 01 bài báo ISI, 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành quốc gia

5. Sản phẩm đào tạo: 01 Thạc sỹ chuyên ngành khí tượng và khí hậu học

01/01/2022
24 (tháng)
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Cấp Bộ
Trịnh Hoàng Dương
CN. Lê Văn Phong; TS. Nguyễn Đăng Mậu; TS. Nguyễn Hữu Quyền; TS. Tạ Hữu Chỉnh; ThS. Nguyễn Văn Hưởng; TS. Nguyễn Thị Thanh; ThS. Trần Quang Năng; ThS. Trần Trung Thành; TS. Bùi Minh Tuân