Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đổi mới công nghệ dự báo định lượng mưa do bão, áp thấp nhiệt đới bằng mô hình số trị phân giải cao kết hợp đồng hóa số liệu radar, vệ tinh, quan trắc bề mặt và quan trắc cao không.

TNMT.2022.06.02
1500 (triệu đồng)
Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ về dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.06/21-25

1. Xây dựng được kỹ thuật đồng hoá số liệu cho một mô hình số trị có khả năng cập nhật liên tục tất cả các loại số liệu hiện có của Việt Nam như số liệu radar, vệ tinh, quan trắc bề mặt và quan trắc cao không;

2. Xác định được cấu hình tối ưu cho mô hình số trị và đồng hoá số liệu để dự báo định lượng mưa do bão/áp thấp nhiệt đới đáp ứng độ chính xác cao hơn và chi tiết hơn các bản tin dự báo hiện nay của Việt Nam;

3. Thử nghiệm ứng dụng thành công công nghệ dự báo cho các cơn bão/áp thấp nhiệt đới trong năm 2023

Nội dung 1: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thu thập xử lý kiểm chuẩn (QC) chuyên biệt cho hệ thống đồng hóa dữ liệu cập nhật nhanh các dữ liệu quan trắc truyền thống (quan trắc bề mặt và quan trắc cao không) và phi truyền thống (các số liệu radar, vệ tinh) và các dữ liệu bão (quĩ đạo bão chuẩn, dữ liệu quan trắc bão từ vệ tinh, radar)

Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng công nghệ đồng hóa số liệu cập nhật nhanh, liên tục cả các loại số liệu quan trắc sẵn có của Việt Nam trong mô hình phân giải cao WRF-ARW

Nội dung 3: Nghiên cứu lựa chọn cấu hình tối ưu cho hệ thống đồng hoá số liệu để dự báo định lượng mưa do bão/áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam

Nội dung 4: Thử nghiệm công nghệ dự báo cho các cơn bão/áp thấp nhiệt đới trong năm 2023

Nội dung 5: Nghiên cứu xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả của đề tài

1. Báo cáo khoa học về kỹ thuật đồng hoá số liệu cho một mô hình số trị có khả năng cập nhật liên tục tất cả các loại số liệu hiện có của Việt Nam như số liệu radar, vệ tinh, quan trắc bề mặt và quan trắc cao không;

2. Báo cáo cơ sở khoa học lựa chọn cấu hình tối ưu cho mô hình số trị và đồng hoá số liệu để dự báo định lượng mưa do bão/áp thấp nhiệt đới trong các trường hợp khác nhau;

3. Bộ số liệu các cơn bão thử nghiệm cùng với các số liệu radar, vệ tinh, quan trắc bề mặt và quan trắc cao không phục vụ đồng hoá cho mô hình.

4. Báo cáo kết quả ứng dụng thành công công nghệ dự báo cho các cơn bão/áp thấp nhiệt đới trong năm 2023;

5. Đăng ký sở hữu trí tuệ;

6. Sản phẩm công bố: 01 bài báo ISI, 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành quốc gia;

7. Sản phẩm đào tạo: 01 Thạc sỹ chuyên ngành khí tượng và khí hậu học

01/01/2022
24 (tháng)
Cấp Bộ