Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đổi mới công nghệ dự báo khí hậu nông nghiệp. Áp dụng cho dự báo điều kiện khí hậu nông nghiệp và tác động đến sản xuất lúa ở khu vực đồng bằng sông Hồng

TNMT.2022.02.15
1515 (triệu đồng)
Nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ mới, tiên tiến trong công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên, quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.02/21-25

1. Thiết lập được hệ thống mô hình động lực liên hoàn khí hậu – bề mặt – mùa vụ (Noah-MP LSM-WRF-Crop) với các tham số phù hợp điều kiện Việt Nam;

2. Dự báo được điều kiện khí hậu nông nghiệp và tác động đến sản xuất lúa thời hạn 1-3 tháng cho khu vực đồng bằng sông Hồng bằng hệ thống mô hình được thiết lập.

1. Tổng quan về công nghệ dự báo khí hậu nông nghiệp;

2. Bộ tham số đầu vào của hệ thống mô hình liên hoàn khí hậu – bề mặt – mùa vụ (Noal-MP LSP-WRF-Crop) phù hợp với điều kiện Việt Nam;

3. Công nghệ mới về dự báo khí hậu nông nghiệp;

4.  Báo cáo đánh giá kỹ năng mô phỏng và dự báo điều kiện khí hậu nông nghiệp và tác động đến mùa vụ ở đồng bằng sông Hồng cho thời hạn dự báo 1- 3 tháng bằng hệ thống mô hình được thiết lập;

5. Báo cáo kết quả thử nghiệm dự báo khí hậu nông nghiệp cho khu vực đồng bằng sông Hồng thời hạn 1 đến 3 tháng;

6. Công bố: 02 bài báo khoa học bằng tiếng Anh (đăng tại các tạp chí thuộc danh mục Scopus hoặc ISI), 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí KHCN chuyên ngành ở trong nước.

01/01/2022
24 (tháng)
Cấp Bộ