Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đổi mới công nghệ dự báo nước biển dâng, sóng lớn do bão hạn 24 giờ bằng kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn và học máy

TNMT.2022.06.04
1730 (triệu đồng)
Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ về dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.06/21-25

1. Xây dựng được hệ cơ sở dữ liệu lớn về nước biển dâng, sóng lớn do bão;
2. Xây dựng được công nghệ dự báo nước biển dâng, sóng lớn do bão bằng kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn và học máy;
3. Xây dựng được quy trình hỗ trợ cảnh báo sớm hiện tượng nước biển dâng, sóng lớn trong bão tại Việt Nam.

Nội dung 1: Tổng quan về tình hình đổi mới công nghệ dự báo sóng biển, nước dâng do bão tại Việt Nam. Cập nhật bổ sung dữ liệu phục vụ xây dựng công nghệ dự báo sóng biển, nước dâng do bão bằng kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn và học máy

Nội dung 2: Cập nhật bổ sung dữ liệu phục vụ xây dựng công nghệ dự báo sóng biển, nước dâng do bão bằng kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn và học máy

Nội dung 3: Nghiên cứu cơ sở khoa học của các công nghệ tiên tiến về dự báo sóng biển, nước dâng do bão; phân tích đánh giá, lựa chọn công nghệ dự báo sóng biển và nước dâng do bão cho Việt Nam

Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu lớn phục vụ dự báo sóng biển, nước dâng do bão bằng kỹ thuật xử lý dữ liệu và học máy

Nội dung 5: Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo sóng biển, nước dâng do bão bằng kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn và học máy

Nội dung 6: Nghiên cứu xây dựng quy trình hỗ trợ dự báo sóng biển và nước biển dâng thời hạn 24 giờ bằng phương pháp học máy

Nội dung 7: Thử nghiệm công nghệ dự báo sóng biển và nước dâng do bão bằng phương pháp học máy

1. Hệ cơ sở dữ liệu lớn về nước biển dâng, sóng lớn do bão trong khoảng 20 năm gần đây và tài liệu kỹ thuật mô tả cấu trúc và thông tin về CSDL;

2. Báo cáo kỹ thuật ứng dụng xử lý dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và máy học trong công tác dự báo, cảnh báo nước biển dâng, sóng lớn do bão tại Việt Nam;

3. Quy trình công nghệ dự báo, cảnh báo nước biển dâng, sóng lớn do bão bằng công nghệ xử lý dữ liệu lớn và học máy hạn 24 giờ.

4. Báo cáo kết quả thử nghiệm ứng dụng thực tiễn và đánh giá cho 5 năm gần đây;

5. Đăng ký sở hữu trí tuệ;

6. 01 bài báo ISI/Scopous, 02 bài báo đăng trên tạp chí trong nước, 01 hội thảo trong nước và 01 Hội thảo quốc tế.

7. Hỗ trợ đào tạo 01 NCS. Đào tạo 02 Thạc sỹ

01/01/2022
24 (tháng)
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Cấp Bộ
ThS. Bùi Mạnh Hà
Phạm Khánh Ngọc, Nguyễn Bá Thuỷ, Nguyễn Xuân Đạo, Dư Đức Tiến, NGuyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Khắc Hưng, Ngô Văn Hưng, Ngô Văn Mạnh, Lưu Quang Hải, Tăng Văn An