Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu dự báo các đợt mưa trái mùa tích hợp mô hình thủy văn dự báo nguồn nước khu vực Tây Nguyên thời hạn 3 tháng.

TNMT.2023.06.03
1600 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

1) Đánh giá được tác động của các đợt mưa trái mùa đến nguồn nước trên các sông suối chính cho khu vực Tây Nguyên;

2) Xây dựng được phương pháp và bộ công cụ dự báo số đợt mưa trái mùa với thời hạn 3 tháng trên khu vực Tây Nguyên;

3) Xây dựng được phương pháp tích hợp bộ công cụ dự báo mưa trái mùa thời hạn 3 tháng và mô hình thủy văn để dự báo nguồn nước khu vực Tây Nguyên.

 

1) Báo cáo khoa học về nguyên nhân, cơ chế gây mưa trái mùa ở Tây Nguyên;

2) Báo cáo đánh giá tác động của mưa trái mùa đến nguồn nước trên các sông suối chính cho khu vực Tây Nguyên;

3) Bộ công cụ dự báo số đợt mưa trái màu và tổng lượng mưa các đợt mưa trái mùa hạn 3 tháng cho khu vực Tây Nguyên;

4) Modul tích hợp bộ công cụ dự báo mưa trái mùa và mô hình thủy văn để dự báo nguồn nước khu vực Tây Nguyên;

5) Quy trình dự báo và đánh giá tác động của mưa trái mùa đến nguồn nước trên các sông suối chính cho khu vực Tây Nguyên hạn 3 tháng;

6) Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và các báo cáo công việc;

7) 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành phù hợp;

8) Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ chuyên ngành Khí tượng và Khí hậu học.

 

01/01/2023
24 (tháng)
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên
Cấp Bộ
Trần Xuân Hiền