Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu dự báo tiềm năng khoáng sản thori ở Việt Nam và đề xuất kế hoạch điều tra, đánh giá tiếp theo

NCCB.2021.562.02
2451 (triệu đồng)
Khoa học trái đất

1. Đánh giá tổng quan về các loại hình  khoáng sản thori ở Việt Nam (phần đất liền);

2. Xác lập được tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm khoáng sản thori ở Việt Nam;

3. Dự báo tiềm năng tài nguyên thori ở Việt Nam.

 

 

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh đề tài và phê duyệt

Nội dung 2: Nghiên cứu đánh giá, tổng hợp tài liệu về địa chất, khoáng sản, địa vật lý, địa hóa, các kết quả phân tích mẫu toàn vùng nghiên cứu, phân tích sinh khoáng và lựa chọn những khu vực nghiên cứu trọng điểm có tiềm năng về khoáng sản thori

Nội dung 3: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất của khu vực phân bố các thành tạo chứa quặng thori ở Việt Nam

Nội dung 4: Khảo sát thực địa bổ sung

Nội dung 5: Nghiên cứu đặc điểm hình thái, quy luật phân bố và đặc điểm khoáng sản thori ở khu vực Thanh Sơn

Nội dung 6: Nghiên cứu thành phần vật chất quặng thori, xác định tổ hợp khoáng vật cộng sinh, các nguyên tố đi kèm ở các khu vực nghiên cứu

Nội dung 7: Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích các tài liệu có trước để xác định nguồn gốc tạo quặng thori trên lãnh thổ Việt Nam

Nội dung 8: Nghiên cứu đặc điểm quặng hóa, quy luật phân bố của các thân quặng thori ở các khu vực nghiên cứu

Nội dung 9: Xác lập các kiểu mỏ thori theo phân loại của IAFA- TECDOC - 1877

Nội dung 10: Nghiên cứu xác lập tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm quặng thori ở các khu vực nghiên cứu

Nội dung 11: Khoanh vùng triển vọng và dự báo tiềm năng khoáng sản thori ở các khu vực nghiên cứu

Nội dung 12: Thành lập các loại bản đồ ( sơ đồ)

Nội dung 13: Đề xuất kế hoạch điều tra, đánh giá khoáng sản thori ở Việt Nam giai đoạn tiếp theo

Nội dung 14: Tổng kết đánh giá, đề xuất giải pháp và kiến nghị

 

 

1. Báo cáo tổng quan về các loại hình  khoáng sản thori ở Việt Nam (phần đất liền);

2. Báo cáo về tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm khoáng sản thori ở Việt Nam;

3. Báo cáo dự báo tiềm năng tài nguyên thori ở Việt Nam;

4. Sơ đồ số phân bố các diện tích có triển vọng về khoáng sản thori ở Việt Nam (phần đất liền và các vùng biển) tỷ lệ 1/1.000.000;

5. Bản đồ số quy luật phân bố và dự báo tiềm năng khoáng sản thori một số khu vực trọng điểm ở Việt Nam tỷ lệ 1/250.000;

6. Báo cáo đề xuất kế hoạch điều tra, đánh giá khoáng sản thori ở Việt Nam giai đoạn tiếp theo;

7. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt;

8. Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

9. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

01/10/2020
30 (tháng)
Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm
Cấp Bộ
Trịnh Đình Huấn
ThS. Phan Hoàng Giang; ThS. NGuyễn Trung Thính; TS. Trần Mỹ Dũng; ThS. Nguyễn Đắc Sơn; PGS.TS Nguyễn Phương; KS. Phan Văn Tường; ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng; TS. Nguyễn Trường Lưu; ThS. Vũ Thị Lan Anh