Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu giải pháp công nghệ kiểm tra, thẩm định chất lượng dữ liệu nền địa lý quốc gia

TNMT.2023.04.08
1800 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

1. Xác lập cơ sở khoa học kiểm soát, đánh giá chất lượng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia;

2.  Đề xuất và áp dụng thử nghiệm thành công giải pháp công nghệ kiểm tra, thẩm định chất lượng dữ liệu nền địa lý quốc gia.

1. Dự thảo quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng dữ liệu nền địa lý quốc gia;

2. Bộ ký hiệu số trình bày bản đồ địa hình quốc gia thiết kế đầy đủ, chính xác theo quy định hiện hành;

3. Phần mềm kiểm tra, đánh giá chất lượng dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1000.000;

4. Phần mềm chuyển đổi mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000, 1:50.000

5. Báo cáo thử nghiệm phần mềm: 

- Báo cáo kết quả thử nghiệm phần mềm kiểm tra, đánh giá chất lượng dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1000.000;

- Báo cáo kết quả thử nghiệm phần mềm chuyển đổi mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000, 1:50.000

6. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đề tài;

7. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước;

8. Đào tạo 01 Thạc sĩ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

01/01/2023
24 (tháng)
Trung tâm Thông tin Dữ liệu đo đạc và bản đồ
Cấp Bộ