Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu giải pháp công nghệ trên nền tảng IoT cho mô hình quản lý, khai thác hệ thống trạm quan trắc khí tượng thủy văn. Thí điểm cho mạng lưới đo mặn

TNMT.2024.03.03
2000 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn

1. Đề xuất được giải pháp công nghệ trên nền tảng IoT cho mô hình quản lý, khai thác hệ thống trạm quan trắc khí tượng thủy văn (KTTV).

2. Thử  nghiệm thành công hệ thống công cụ, phần mềm, điều khiển hệ thống thu nhận và truyền dữ liệu trên nền tảng IoT cho mạng lưới đo mặn

1. Mô hình giải pháp quản lý, khai thác hệ thống trạm quan trắc KTTV trên nền tảng IoT, truyền dữ liệu về hệ thống dữ liệu tập trung.

2. Bộ công cụ, phần mềm, điều khiển hệ thống thu nhận và truyền dữ liệu trên nền tảng IoT.

3. Hệ thống  thu nhận truyền dữ liệu quan trắc KTTV trên nền tảng IoT, bao gồm:

3.1. Hồ sơ thiết kế hệ thống.

3.2. Hồ sơ thiết kế IoT Getway;

4. Báo cáo kết quả thử nghiệm, ứng dụng công nghệ IoT thu nhận và truyền dữ liệu các trạm  độ mặn theo thời gian thực (tối thiểu cho 03 trạm).

5. Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt.

6. Kết quả công bố 02 bài báo và hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

7. Đăng ký giải pháp hữu ích (được chấp nhận đơn).

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ