Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu giải pháp và cơ chế điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất thương mại dịch vụ và xây dựng cơ sở hạ tầng

TNMT.2020.01.03
1470 (triệu đồng)
Đất đai

1. Đánh giá thực trạng cơ chế điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và phát triển  cơ sở hạ tầng; 

2. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng

3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan cơ sở khoa học về điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng cơ chế điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng

Nội dung 3:Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng tại địa bàn nghiên cứu 

Nội dung 4: Giải pháp hoàn thiện cơ chế điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Bắc Ninh 

 

1. Mô hình Hedonic về các yếu tố định giá từ đất đai do quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất thương mại dịch vụ và xây dựng cơ sở hạ tầng;

2. Hệ thống giải pháp điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất thương mại dịch vụ và xây dựng cơ sở hạ tầng;

3. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả đề tài;

4. 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành; 

5. Góp phần đào tạo 01 thạc sỹ ngành Quản lý đất đai.

01/07/2020
24 (tháng)
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Cấp Bộ
Trần Trọng Phương
TS.Nguyễn Thị Thu Hiền; PGS.TS. Phan Thị Thanh Huyền; PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ; TS. Quyền Thị Lan Phương; PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo; ThS. Bùi Nguyên Hạnh; TS. Phan Văn Khuê; ThS. Nguyễn Đình Trung; ThS. Nguyễn Tiến Thân