Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu hoàn thiện danh mục phương tiện đo, chuẩn đo lường, chất chuẩn các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường

TNMT.2023.996.01
1800 (triệu đồng)
Chương trình "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"(996)

1. Xây được danh mục chuẩn đo lường, chất chuẩn đo lường sử dụng để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 thuộc ngành tài nguyên và môi trường được đề xuất bổ sung, hoàn thiện.

2. Xây dựng được danh mục phương tiện đo nhóm 2 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường để đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo quy định của Luật Đo lường năm 2011.

1. Báo cáo phân tích hiện trạng quản lý, sử dụng phương tiện đo của các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường.

2. Báo cáo phân tích hiện trạng công bố, quản lý các chuẩn đo lường liên quan đến các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường.

3. Báo cáo việc quản lý, sử dụng các chất chuẩn của các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường.

4. Báo cáo đề xuất hoàn thiện danh mục phương tiện đo nhóm 2 các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường.

5. Báo cáo đề xuất danh mục chuẩn đo lường.

6. Báo cáo đề xuất danh mục chất chuẩn phòng phân tích thí nghiệm các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường.

7. Báo cáo tổng hợp đề tài.
8. 01 Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

21/10/2022
24 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cấp Bộ