Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp lập bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1: 50.000 vùng đồng bằng châu thổ Việt Nam

TNMT.2024.02.02
2300 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản

1. Lựa chọn được các phương pháp  mới trong lập bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1: 50.000 vùng đồng bằng châu thổ Việt Nam;

2. Đề xuất sửa đổi bổ sung thông tư 23/2012/TT-BTNMT về lập bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1: 50.000 vùng đồng bằng châu thổ Việt Nam

1. Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm phương pháp  mới trong lập bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1: 50.000 vùng đồng bằng châu thổ Việt Nam (cho 1 khu vực điển hình);

2. Báo cáo đề xuất các nội dung sửa đổi bổ sung thông tư 23/2012/TT-BTNMT về lập bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1: 50.000 vùng đồng bằng châu thổ Việt Nam;

3. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện.

4. 02 Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

5. Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ