Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu hoạt động của tín phong (Trade wind) và ảnh hưởng đến thời tiết, khí hậu ở Việt Nam

TNMT.2021.562.05
1879 (triệu đồng)
Khoa học trái đất

1. Xác định được quy luật hoạt động của tín phong khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương;

2. Làm rõ được ảnh hưởng của tín phong đến thời tiết, khí hậu ở Việt Nam.

1. Báo cáo về quy luật hoạt động của tín phong khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương;

2. Báo cáo về ảnh hưởng tín phong đến thời tiết, khí hậu ở Việt Nam;

3. Báo cáo đánh giá tương tác giữa tín phong với ENSO, gió mùa và hệ quả thời tiết, khí hậu và cực đoan trên lãnh thổ Việt Nam (trên biển và đất liền);

4. Tập bản đồ synop (dạng số) đối với các hình thế synop điển hình về hoạt động của tín phong BCB tác động đến thời tiết, khí hậu ở Việt Nam;

5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt;

6. 01 Bài báo quốc tế, 02 Bài báo trong nước;

7. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

01/01/2021
24 (tháng)
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Cấp Bộ
Nguyễn Đăng Mậu