Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng cấu trúc chương trình đào tạo lĩnh vực môi trường tại các trường đại học trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

TNMT.2021.01.20
1700 (triệu đồng)
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.01/21-25

1.  Xác lập các luận cứ khoa học cho việc xây dựng bộ giáo trình chuẩn đào tạo chuyên ngành môi trường phù hợp với yêu cầu và hội nhập quốc tế.
2. Xác định được các vấn đề trọng tâm của chương trình đào tạo (đại học/sau đại học) các ngành công nghệ kỹ thuật, quản lý tài nguyên và môi trường
3. Xây dựng được cấu trúc nội dung chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật môi trường và quản lý tài nguyên và môi trường.
 

1. Báo cáo đánh giá kinh nghiệm quốc tế và cơ sở lý luận về cách tiếp cận, nội dung chương trình đào tạo lĩnh vực môi trường.
2. Báo cáo đánh giá thực trạng các chương trình đào tạo, giáo trình phục vụ công tác đào tạo các ngành công nghệ kỹ thuật môi trường và quản lý tài nguyên và môi trường trong nước.
3. Báo cáo tổng hợp về các vấn đề trọng tâm (nhu cầu, yêu cầu) của chương trình đào tạo về công nghệ kỹ thuật môi trường và quản lý tài nguyên và môi trường.
4. Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo 02 ngành công nghệ kỹ thuật, quản lý tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra ở Việt Nam và hội nhập quốc tế.
5. Danh mục và đề cương đề cương các giáo trình vụ đào tạo đại học/sau đại học ngành công nghệ kỹ thuật môi trường và quản lý tài nguyên và môi trường tại trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
6. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng trong đào tạo lĩnh vực môi trường
7. 05 hội thảo/tọa đàm khoa học.
8. 01 bài báo khoa học tại các Tạp chí chuyên ngành
 

01/07/2021
18 (tháng)
Cấp Bộ