Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế xác lập hệ thống chỉ tiêu đánh giá, theo dõi an ninh tài nguyên nước quốc gia

TNMT.2022.01.43
(triệu đồng)
Tài nguyên nước

1. Xác lập hệ thống chỉ tiêu đánh giá an ninh tài nguyên nước lưu vực sông và quốc gia

2. Xác lập phương pháp đánh giá theo dõi, đánh giá an ninh tài nguyên nước lưu vực sông và quốc gia

3. Áp dụng thí điểm hệ thống chỉ tiêu theo dõi, đánh giá an ninh tài nguyên nước lưu vực sông sông Đồng Nai.

- Bộ chỉ tiêu đánh giá, theo dõi an ninh tài nguyên nước lưu vực sông;

- Áp dụng thí điểm bộ chỉ tiêu đánh giá, theo dõi an ninh tài nguyên nước trên lưu vực sông Đồng Nai;

- Báo cáo tóm tắt, tổng kết kết quả thực hiện đề tài và các báo cáo chuyên đề.

- 01 bài báo trong tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước;

- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

24/02/2022
0 (tháng)