Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ tiền xử lý phù hợp để nâng cao hiệu quả xử lý, tận dụng bùn thải từ các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị tập trung kết hợp thu hồi năng lượng

TNMT.ĐL.2023.01
2000 (triệu đồng)
Môi trường

1. Lựa chọn một công nghệ tiền xử lý bùn thải tiên tiến, phù hợp với điều kiện Việt Nam, đảm bảo hiệu quả xử lý bùn thải, tiết kiệm tài nguyên, phục vụ nền kinh tế tuần hoàn;

2. Xây dựng được quy trình công nghệ tiền xử lý bùn thải, kết hợp với quá trình phân hủy yếm khí để thu hồi năng lượng (khí Biogas), định hướng tái sử dụng bùn thải sinh học từ các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị tập trung;

3. Tận thu được tài nguyên có ích (Ni tơ và Phốt pho) trong bùn thải sau xử lý phục vụ nông nghiệp.

1. Báo cáo cơ sở khoa học lựa chọn công nghệ tiền xử lý bùn thải sinh học từ các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị tập trung kết hợp với thu hồi năng lượng.

2. Bộ số liệu đặc tính bùn sinh học từ các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị tập trung;

3. Quy trình công nghệ tiền xử lý bùn thải kết hợp lên men yếm khí của nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị tập trung điển hình trên mô hình công suất 100 lít khí sinh học/mẻ, lượng bùn còn lại sau xử lý yếm khí giảm trên 20% so với quy trình không có tiền xử lý bùn;

4. Bộ dữ liệu đánh giá hiệu quả của các công nghệ tiền xử lý bùn thải (vi sóng, siêu âm, nhiệt, hóa chất) đối với các loại bùn thải từ các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị tập trung;

5.Báo cáo đánh giá hiệu quả công nghệ và khả năng ứng dụng tại Việt Nam;

6. 02 bài báo trên tạp chí uy tín;

7. Hỗ trợ đào tạo 02 học viên cao học.

01/01/2023
24 (tháng)
Cấp Bộ