Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu lựa chọn, đề xuất một số địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ ở Việt Nam theo hướng dẫn của Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

TNMT.2022.02.19
1998 (triệu đồng)
Nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ mới, tiên tiến trong công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên, quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.02/21-25

1. Xây dựng được bộ tiêu chí lựa chọn địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ trên lãnh thổ Việt Nam theo hướng dẫn của Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)

2. Xác định được một số địa điểm có khả năng lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ phù hợp với các tiêu chí về điều kiện tự nhiên và bảo vệ môi trường; có xem xét đến các tiêu chí khác.

Nội dung 1. Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ trên lãnh thổ Việt Nam theo hướng dẫn của Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)

Nội dung 2. Nghiên cứu khoanh định, lựa chọn các khu vực có khả năng lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ ở Việt Nam theo kết quả nghiên cứu trong phòng (kèm theo Sơ đồ khu vực tỷ lệ 1:200.000)

Nội dung 3: Điều tra, khảo sát chi tiết các địa điểm có khả năng lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ phù hợp với các tiêu chí về điều kiện tự nhiên và bảo vệ môi trường (dự kiến 09 địa điểm) ở tỷ lệ 1:10.000

Nội dung 4: Đề xuất kiến nghị về định hướng quy hoạch về địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ trên phạm vi toàn quốc

Nội dung 5. Xây dựng và hoàn thiện Báo cáo khoa học tổng kết đề tài

 

1. Bộ tiêu chí lựa chọn địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ theo hướng dẫn của Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA);

2. Báo cáo kết quả khoanh định, lựa chọn các khu vực có khả năng lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ  ở Việt Nam kèm theo Sơ đồ khu vực (theo kết quả nghiên cứu trong phòng).

3. Báo cáo chi tiết từng địa điểm có khả năng lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ phù hợp với các tiêu chí về điều kiện tự nhiên và bảo vệ môi trường kèm theo Sơ đồ vị trí ở tỷ lệ thích hợp của từng địa điểm đã được khảo sát, lựa chọn (dự kiến 05 địa điểm);

4. Đề xuất kiến nghị về định hướng quy hoạch địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ trên phạm vi toàn quốc;

5. Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp về kết quả nghiên cứu;

5. 03 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học trong nước.

 

01/01/2022
24 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Cấp Bộ
Trịnh Thị Thúy
ThS. Nguyễn Văn Đông; ThS. Đoàn Thế Hùng; ThS. Hồ Tiến Chung; TS. Trịnh Hải Sơn; ThS. Đoàn Thế Anh; ThS. Đỗ Trọng Quốc; ThS. Nguyễn Thị Hiền An; ThS. Lê Chí Phúc;