Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu lựa chọn mô hình học máy và xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện tự động nhận dạng đối tượng địa lý từ ảnh UAV phục vụ xây dựng CSDL địa lý quốc gia tỷ lệ lớn

TNMT.2024.04.07
2200 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

Ứng dụng mô hình học máy và xây dựng được bộ dữ liệu huấn luyện tự động nhận dạng đối tượng địa lý từ ảnh UAV phục vụ xây dựng, cập nhật CSDL địa lý quốc gia tỷ lệ lớn trong điều kiện Việt Nam.

1. Báo cáo cơ sở khoa học lựa chọn mô hình học máy tự động nhận dạng đối tượng địa lý từ ảnh UAV.

2. Bộ dữ liệu huấn luyện tự động nhận dạng đối tượng địa lý từ ảnh UAV tại các khu vực đặc trưng với độ chính xác nhận dạng trên 60%.

3. Phần mềm nhận dạng đối tượng địa lý từ ảnh UAV.

4. Quy trình công nghệ và tài liệu hướng dẫn sử dụng nhận dạng đối tượng địa lý từ ảnh UAV phục vụ xây dựng CSDL địa lý quốc gia tỷ lệ lớn.

5. Báo cáo kết quả thử nghiệm tại 03 khu vực đặc trưng (đô thị, vùng núi, vùng đồng bằng).

6. Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết đề tài.

7. 02 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành (trong đó có ít nhất 01 bài báo quốc tế trong danh mục ISI/Scopus).
 8. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ