Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu lượng giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường di sản thiên nhiên - Áp dụng thí điểm tại khu di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

TNMT.ĐL.2023.03
1800 (triệu đồng)
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.01/21-25

1. Xây dựng được phương pháp và quy trình lượng giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường;
2. Lượng giá được các tác động của hoạt động du lịch đến môi trường khu di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và đề xuất được các giải pháp quản lý và phát triển hoạt động du lịch theo hướng bền vững dựa trên cơ sở bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
 

1. Báo cáo cơ sở khoa học, lý luận và kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về quy trình và phương pháp lượng giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường và bảo tồn di sản thiên nhiên;
2. Bộ số liệu khảo sát các tác động của hoạt động du lịch đến môi trường khu di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long;
3. Dự thảo phương pháp và quy trình lượng giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường di sản thiên nhiên tại Việt Nam;
4. Báo cáo lượng giá các tác động của hoạt động du lịch đến môi trường khu di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long;
5. Báo cáo đề xuất các giải pháp quản lý và phát triển hoạt động du lịch theo hướng bền vững dựa trên cơ sở bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường;
6. 02 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành;
7. Hỗ trợ đào tạo 02 học viên cao học.
 

01/01/2023
24 (tháng)
Cấp Bộ