Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu mô hình nguồn gốc và điều kiện thành tạo khoáng hóa vàng phía Nam Lệ Thủy

TNMT.ĐL.2024.03
2200 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản

1. Xác định được điều kiện hóa lý, tuổi và nguồn gốc khoáng hóa vàng phía Nam Lệ Thủy.

2. Xác định được mô hình nguồn gốc khoáng hóa vàng phía Nam Lệ Thủy.

1. Báo cáo nguồn gốc và điều kiện thành tạo khoáng hóa vàng phía Nam Lệ Thủy.

2. Báo cáo điều kiện hóa lý và tuổi thành tạo khoáng hóa vàng phía Nam Lệ Thủy.

3. Mô hình nguồn gốc khoáng hóa vàng phía Nam Lệ Thủy.

4. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ

5. 01 bài báo quốc tế (Scopus hoặc WoS) và 02 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành.

6. Hỗ trợ đào tạo 1 thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ