Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu mối liên hệ của các chất gây ô nhiễm môi trường, tác động trực tiếp có nguy cơ gây bệnh hô hấp trên cho con người và đề xuất hướng dẫn về nhận diện các yếu tố nguy cơ thông qua các biểu hiện bệnh lý, đánh giá, cảnh báo, phòng ngừa, kiểm soát.

TNMT.2022.01.48
1093 (triệu đồng)
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.01/21-25

1.Đánh giá mối liên hệ của các chất gây ô nhiễm môi trường, tác động trực tiếp có nguy cơ gây bệnh hô hấp trên cho con người khu vực vịnh Bắc Bộ

2.Dự thảo hướng dẫn về nhận diện thông qua các biểu hiện bệnh lý, đánh giá, cảnh bảo, phòng ngừa và kiểm soát các chất gây ô nhiễm môi trường, tác động trực tiếp có nguy cơ gây bệnh hô hấp trên cho con người

3. Áp dụng thử nghiệm hướng dẫn về nhận diện thông qua các biểu hiện bệnh lý và đánh giá, cảnh bảo, phòng ngừa, kiểm soát các chất gây ô nhiễm môi trường, tác động trực tiếp có nguy cơ gây bệnh hô hấp trên cho con người tại 01 huyện của tỉnh Quảng Ninh

- Bộ dữ liệu cơ sở thống kê trong 5 năm gần đây về chất lượng môi trường không khí; số lượng người nhiễm bệnh hô hấp trên ở khu vực vịnh Bắc Bộ 

- Báo cáo đánh giá mối liên hệ của các chất ô nhiễm môi trường, tác động trực tiếp có nguy cơ gây bệnh hô hấp trên cho con người khu vực vịnh Bắc Bộ

- Báo cáo về phương pháp, quy trình cảnh bảo, phòng ngừa và kiểm soát các chất gây ô nhiễm môi trường, tác động trực tiếp có nguy cơ gây bệnh hô hấp trên cho con người

- Dự thảo được quy định về nhận diện thông qua các biểu hiện bệnh lý, đánh giá, cảnh bảo, phòng ngừa, kiểm soát các chất gây ô nhiễm môi trường, tác động trực tiếp có nguy cơ gây bệnh hô hấp trên cho con người

- Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm hướng dẫn tại 01 huyện của tỉnh Quảng Ninh

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành

- Hỗ trợ đào tạo 01 học viên cao học

01/03/2022
22 (tháng)
Trường Đại học Y Hà Nội
Cấp Bộ
PGS.TS. Phạm Thị Bích Đào