Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu mức độ ô nhiễm, đặc trưng hóa học và nguồn gốc của các hợp chất hữu cơ (PAHs, BTEX) trong không khí khu vực đô thị tại một số tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

TNMT.2023.562.06
1800 (triệu đồng)
Môi trường
01/01/2023
24 (tháng)
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Cấp Bộ