Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu mức độ suy thoái hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển Bắc Bộ và đề xuất giải pháp phục hồi

TNMT.ĐL.2023.04
1900 (triệu đồng)
Nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ mới, tiên tiến trong công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên, quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.02/21-25

1. Đánh giá được mức độ suy thoái hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển Bắc Bộ;
2. Đề xuất được giải pháp phục hồi đa dạng sinh học trong hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển, áp dụng thí điểm tại 02 tỉnh ven biển Bắc Bộ có mức độ suy thoái cao.

1. Bộ dữ liệu về mức độ suy thoái hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển Bắc Bộ;

2. Dự thảo quy trình đánh giá mức độ suy thoái hệ sinh thái rừng ngập mặn;

3. Báo cáo giải pháp phục hồi đa dạng sinh học trong hệ sinh thái rừng ngập mặn tại 02 tỉnh ven biển Bắc Bộ có mức độ suy thoái cao;

4. 02 bài báo đăng trong tạp chí chuyên ngành;

5. Đào tạo 02 Thạc sĩ.

01/01/2023
24 (tháng)
Cấp Bộ