Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu phân tích đặc điểm trường địa vật lý Việt Nam (phần đất liền) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

TNMT.2023.562.10
2850 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản

1. Đánh giá được tác động/ảnh hưởng của các  trường địa vật lý (điện, từ, điện từ, trọng lực, phóng xạ, địa chấn… ) đối với con người và các hoạt động kinh tế - xã hội trên lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền).

2. Lập bản đồ phân vùng tác  động của các trường địa vật lý tại một số khu vực trên cơ sở phân tích các trường địa vật lý theo hướng đa mục tiêu (địa chất môi trường, địa chất tai biến, kiến tạo, địa kỹ thuật…). Đề xuất các giải pháp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp.

3. Khoanh định được các khu vực dị thường địa vật lý cần điều tra chi tiết và kiến nghị lộ trình, phương thức điều tra.

Báo cáo kết quả thu thập tài liệu, dữ liệu về các trường địa vật lý khu vực và các tài liệu liên quan trên lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền).

Báo cáo kết quả phân tích đặc điểm các trường địa vật lý lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền).

Báo cáo đánh giá tác động/ảnh hưởng của các trường địa vật lý (điện, từ, điện từ, trọng lực, phóng xạ, địa chấn… ) đối với con người và các hoạt động kinh tế - xã hội trên lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền).

4. Bản đồ phân vùng tác  động của các trường địa vật lý tại một số khu vực và các giải pháp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp được đề xuất kèm theo.

5. Danh mục và sơ đồ các khu vực dị thường địa vật lý cần điều tra chi tiết và kiến nghị lộ trình, phương pháp điều tra.

6. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt nhiệm vụ.

7. 01 bài báo công bố trên tạp chí trong nước.

8. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

01/01/2023
36 (tháng)
Liên đoàn Vật lý Địa chất
Cấp Bộ