Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu phân vùng chức năng nguồn nước, mục đích sử dụng nước dựa trên giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường nước mặt

TNMT.2022.02.13
1543 (triệu đồng)
Nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ mới, tiên tiến trong công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên, quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.02/21-25

1. Xác lập được cơ sở khoa học, thực tiễn xác định được chức năng nguồn nước mặt, mục đích sử dụng nước mặt dựa trên giá trị  lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường nươics mặt

2. XÂy dựng được tiêu chí, chỉ số xác định chức năng nguồn nước, mục đích sử dụng nước mặt dựa trên giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường nước mặt

3. Áp dụng thử nghiệm cho 01 lưu vực sông điển hình

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN, lập dự toán chi tiết

Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để phân vùng chức năng nguồn nước, mục đích sử dụng nước mặt dựa trên giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường nước mặt

Nội dung 3: Nghiên cứu xác lập Tiêu chí, chỉ số xác định chức năng nguồn nước mặt, mục đích sử dụng nước mặt dựa trên giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường nước mặt

Nội dung 4: Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Đồng Nai phân vùng chức năng nguồn nước, mục đích sử dụng nước mặt dựa trên giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường nước mặt

Nội dung  5: Lập báo cáo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài

1. Bộ tiêu chí xác định được chức năng nguồn nước, mục đích sử dụng nước dựa trên giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường nước mặt;

2. Dự thảo Quy định kỹ thuật Xây dựng Bản đồ xác lập ranh giới chức năng nguồn nước, mục đích sử dụng nước dựa trên giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường nước mặt;

3. Báo cáo kết quả thử nghiệm cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

4. 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành;

5. Hỗ trợ 01 đào tạo sau đại học.

01/01/2022
24 (tháng)
Viện Thuỷ văn Môi trường và Biến đổi khí hậu
Cấp Bộ
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn; PGS.TS. Ngô Lê Long; PGS.TS Trần Kim Châu; ThS. Trần Đức Quang; TS. NGuyễn Thanh Thuỷ; TS. Nguyễn Tiến Thành; ThS. Nguyễn Thế Toàn; KS. Lê Thị Hoà; ThS. Đinh Thanh Nga