Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý sinh học nhựa thải thành các sản phẩm thân thiện với môi trường, định hướng kinh tế tuần hoàn

TNMT.2023.05.04
1850 (triệu đồng)
Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên tái tạo; tái chế, tái sử dụng hiệu quả chất thải, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, mã số TNMT.05/21-25

1. Sử dụng vi sinh vật và sâu sáp để phân hủy nhựa;

2. Đánh giá được hiệu quả xử lý nhựa cũng như các sản phẩm khác;

3. Đề xuất quy trình xử lý nhựa bằng phương pháp sử dụng vi sinh vật/sâu sáp phân hủy nhựa.

1. Báo cáo về các chủng vi sinh vật và sâu sáp phân hủy nhựa được lựa chọn (bao gồm định danh và một số đặc điểm sinh lý, sinh hoá);

2. 02 quy trình xử lý nhựa bằng phương pháp sử dụng vi sinh vật/sâu sáp phân hủy nhựa;

3. 02 mô hình pilot áp dụng thực tế theo quy mô xử lý nhựa cấp xã bằng phương pháp sử dụng vi sinh vật/sâu sáp phân hủy nhựa;

4. Nội dung, quy trình truyền thông về tác hại của rác thải nhựa và ứng dụng các công nghệ sinh học;

5. 01 bài báo trên tạp chí khoa học trong nước;

6. 01 bài báo trên tạp chí khoa học SCOPUS/ISI.

01/01/2023
24 (tháng)
Cấp Bộ