Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu phát triển mô hình thủy văn mã nguồn mở SAC-SMA kết hợp mô hình trí tuệ nhân tạo trong dự báo lũ thời gian thực, áp dụng thí điểm cho lưu vực sông Nậm Mu

TNMT.ĐL.2023.06
2000 (triệu đồng)
Nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ mới, tiên tiến trong công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên, quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.02/21-25

1.Phát triển được mô hình thủy văn SAC- SMA kết hợp mô hình trí tuệ nhân tạo trong dự báo lũ và độ  ẩm đất thời gian thực;

2.Xây dựng hệ thống tự động kết nối thông tin, giám sát, dự báo lũ và độ ẩm đất trên lưu vực sông Nậm Mu;

3.Áp dụng dự báo thử nghiệm trong năm 2024.

  1. Bộ mô hình mã nguồn mở SAC-SMA kết hợp mô hình trí tuệ nhân tạo trong dự báo lũ và độ ẩm đất thời gian thực.
  2. Mô đun hỗ trợ vận hành bậc thang hồ chứa phục vụ dự báo lũ trên lưu vực sông Nậm Mu;
  3. Hệ thống tự động kết nối thông tin, giám sát, dự báo lũ và độ ẩm đất thời gian thực trên lưu vực sông Nậm Mu;
  4. Báo cáo kết quả thử nghiệm dự báo lũ và độ ẩm đất cho lưu vực sông Nậm Mu trong năm 2024, (chất lượng dự báo tốt bằng hoặc tốt hơn các công vụ hiện đang sử dụng dự báo nghiệp vụ tại các đơn vị dự kiến tiếp nhận);
  5. Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt;
  6. Hỗ trợ đào tạo: hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ;
  7. 01 bài báo quốc tế Scopus, 01 bài báo trong nước.

- Mô hình toán thủy văn mưa rào dòng chảy mã nguồn mở cho lưu vực sông Nậm Mu; - Hệ thống giám sát, kết nối thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn nhằm dự báo tài nguyên nước, dự báo lũ trên lưu vực sông Nậm Mu; - Hỗ trợ đào tạo: hỗ trợ đào tạo; - 02 bài báo khoa học.

01/01/2023
24 (tháng)
Cấp Bộ