Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu phát triển mô hình thủy văn thông số phân bố trong dự báo lũ cho các lưu vực sông ở Việt Nam.

TNMT.2021.562.06
1582 (triệu đồng)
Khoa học trái đất

1. Xây dựng được phương pháp số giải bài toán ước tính thông số tối ưu cho mô hình thủy văn thông số phân bố;

2. Xây dựng được công nghệ dự báo lũ bằng mô hình thủy văn thông số phân bố phục vụ vận hành tổ hợp các công trình hồ chứa lớn phù hợp với các lưu vực sông ở Việt Nam;

1. Báo cáo về phương pháp số giải bài toán ước tính thông số tối ưu cho mô hình thủy văn thông số phân bố;

2. Phần mềm mã nguồn mở dự báo lũ bằng mô hình thủy văn thông số phân bố có sử dụng phương pháp ước tính thông số tối ưu;

3. Quy trình công nghệ dự báo lũ bằng mô hình thủy văn thông số phân bố phục vụ vận hành tổ hợp các công trình hồ chứa lớn phù hợp với các lưu vực sông ở Việt Nam;

4. Báo cáo Kết quả áp dụng thử nghiệm công nghệ trong tính toán chế độ thay đổi dòng chảy và dự báo lũ trên một lưu vực sông;

5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt;

6. 01 Bài báo quốc tế, 02 Bài báo trong nước;

7. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

01/01/2021
24 (tháng)
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Cấp Bộ
Bùi Đình Lập