Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu phát triển phần mềm phân tích dữ liệu lớn hỗ trợ công tác cảnh báo và dự báo tài nguyên nước

TNMT.2023.04.07
2200 (triệu đồng)
Tài nguyên nước

1. Phát triển được hệ thống chuẩn hóa dữ liệu thu nhập phục vụ công tác cảnh báo và dự báo tài nguyên nước theo thời gian thực;

2. Phát triển được bộ công cụ phần mềm phân tích dữ liệu lớn để hỗ trợ dự báo, cảnh báo tài nguyên nước theo thời gian thực.

1. Báo cáo kết quả đánh giá tổng quan về các hệ thống tác nghiệp cảnh báo, dự báo tài nguyên nước của thế giới và Việt Nam;

2. Báo cáo kết quả phân tích đánh giá và nhu cầu phát triển hệ thống cảnh báo, dự báo tài nguyên nước ở các lưu vực sông chính của Việt Nam;

3. Hệ thống chuẩn hóa dữ liệu thu nhập phục vụ công tác cảnh báo và dự báo tài nguyên nước theo thời gian thực;

4. Hệ thống dữ liệu lớn tài nguyên nước

5. Bộ công cụ mô hình toán để dự báo, cảnh báo tài nguyên nước theo thời gian thực;

6. Phần mềm phân tích dữ liệu lớn để hỗ trợ dự báo, cảnh báo tài nguyên nước theo thời gian thực;

7. Quy trình và hướng dẫn sử dụng hệ thống cảnh báo và dự báo tài nguyên nước theo thời gian thực;

8.  Báo cáo kết quả thử nghiệm phần mềm phân tích dữ liệu lớn để hỗ trợ dự báo, cảnh báo tài nguyên nước theo thời gian thực lưu vực sông Hồng –Thái bình;

9. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đề tài;

10. 02 Bài báo đăng tạp chí trong nước, quốc tế;

01/01/2023
24 (tháng)
Trung tâm Cảnh báo và dự báo tài nguyên nước
Cấp Bộ