Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu quy trình đo vẽ địa hình để hoàn thiện vùng trống, vẽ nháp trên bản đồ phủ trùm bằng tư liệu viễn thám.

TNMT.2003-2006.07.06
0 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
1. Nghiên cứu thử nghiệm để thiết lập quy trình đo vẽ địa hình bằng ảnh vệ tinh nhằm hoàn thiện các vùng trống, vẽ nháp trên bản đồ phủ trùm đang hoàn thành. 2. Quy trình công nghệ đo vẽ ảnh vệ tinh có thể áp dụng được để đo vẽ địa hình bản đồ các vùng nhạy cảm chính trị hoặc khó tiếp cận để thành lập bản đồ.
Nội dung 1: Nghiên cứu tư liệu, tài liệu, đánh giá, rút kinh nghiệm các thí nghiệm đo vẽ địa hình bằng tư liệu viễn thám. Nội dung 2: Nghiên cứu thành lập quy trình đo vẽ vùng trống vùng nháp trên bản đồ phủ trùm. Nội dung 3: Tiến hành thực nghiệm trên các tư liệu thực tế và đánh giá kết quả đạt được
1. Nghiên cứu tư liệu, tài liệu, đánh giá, rút kinh nghiệm các thí nghiệm đo vẽ địa hình bằng tư liệu viễn thám. 2. Nghiên cứu thành lập quy trình đo vẽ vùng trống vùng nháp trên bản đồ phủ trùm. 3. Tiến hành thực nghiệm trên các tư liệu thực tế và đánh giá kết quả đạt được
01/01/2003
24 (tháng)
Cấp Bộ
-- Chọn chủ nhiệm đề tài --
KS. Lê Minh Huệ KS. Nguyễn Thị Phương Hoa KS. Nguyễn Khánh Linh KS. Nguyễn Việt An KS. Lê Minh Sơn