Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu sử dụng tuyến trùng và giáp xác làm chỉ thị sinh học môi trường đánh giá một số chất ô nhiễm hữu cơ (PAHs, PCBs, PBDEs) khu vực cửa sông, ven biển

TNMT.ĐL.2024.06
2500 (triệu đồng)
Môi trường

Có được bộ chỉ thị sinh học đánh giá ô nhiễm môi trường đối với một số chất ô nhiễm hữu cơ (PAHs, PCBs, PBDEs) khu vực cửa sông ven biển phía Nam - Việt Nam

1. 01 Quy trình phân tích chuẩn (SOP) một số chất ô nhiễm hữu cơ (PAHs, PCBs, PBDEs) trong môi trường, tuyến trùng và giáp xác;
2. Bộ số liệu hiện trạng một số chất ô nhiễm hữu cơ (PAHs, PCBs, PBDEs) trong môi trường, tuyến trùng và giáp xác tại khu vực cửa sông ven biển phía Nam - Việt Nam;
3. Dự thảo bộ chỉ thị sinh học đánh giá ô nhiễm môi trường đối với một số chất ô nhiễm hữu cơ (PAHs, PCBs, PBDEs) khu vực cửa sông ven biển phía Nam - Việt Nam;
4. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu;
5. 01 bài báo thuộc danh mục SCIE và 01 bài báo thuộc danh mục tạp chí quốc gia có uy tín;
6. Tham gia đào tạo 01 Thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ