Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo phao trôi thu thập dữ liệu biển

TNMT.2021.03.02
3200 (triệu đồng)
Biển và hải đảo

1.  Thiết kế, chế tạo được 06 phao trôi (Drifting Buoy) đo đạc các yếu tố nhiệt độ, độ muối, tốc độ và hướng dòng chảy, thử nghiệm thành công phao trôi trong phòng thí nghiệm và ngoài biển;
2.  Xây dựng được phần mềm điều khiển hệ thống, truyền thông tin thu thập dữ liệu biển của phao trôi qua mạng GSM 3G/5G về trung tâm điều hành;
3. Làm chủ công nghệ chế tạo phao trôi thu thập dữ liệu biển nhằm bảo mật số liệu điều tra cơ bản, bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển bền vững kinh tế biển.
 

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh đề tài.
Nội dung 2: Nghiên cứu tổng quan về Phao trôi thu thập dữ liệu biển
Nội dung 3: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ thiết kế Phao trôi thu thập dữ liệu biển
Nội dung 4: Nghiên cứu bộ tham số kỹ thuật hệ thống Phao trôi thu thập dữ liệu và phương án nghiệm thu
Nội dung 5: Thiết kế chế tạo các module phần cứng của Phao trôi thu thập dữ liệu.
Nội dung 6: Xây dựng phần mềm điều khiển hệ thống, truyền thông tin thu thập dữ liệu biển của phao trôi qua mạng GSM 3G/5G về trung tâm điều hành.
Nội dung 7: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các cơ cấu cơ khí, cơ cấu để gá lắp thiết bị, các cơ cấu nổi, cơ cấu cân bằng của Phao trôi
Nội dung 8: Thử nghiệm Phao trôi trong môi trƣờng nước về kết cấu nổi, cân bằng, chống nước, thu phát tín hiệu và các tính năng hoạt động khác.... Triển khai, đo đạc, đánh giá, thu hồi, làm vệ sinh sạch sẽ thiết bị máy móc
Nội dung 9: Viết tài liệu kỹ thuật, tài liệu thiết kế và báo cáo tổng kết.
 

01/01/2021
24 (tháng)
Trung tâm Hải văn
Cấp Bộ
Lê Văn Công
Trần Duy Hưng; Đỗ Quốc Toàn; Nguyễn Thanh Trang; Nguyễn Minh Hải; Nguyễn Thanh Bình; Nguyễn Huy Hoàng; Nguyễn Tiến Phát; Dương Quốc Dũng; Phan Hồng Minh