Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng.

TNMT.2021.03.01
2535 (triệu đồng)
Biển và hải đảo

1. Xác lập được cơ sở khoa học và thiết kế được sơ đồ công nghệ phù hợp xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu vực bảo tồn biển đáp ứng với thực tế của Việt Nam dựa trên nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, khảo sát thực tiễn;

2. Chế tạo, lắp đặt vận hành thử nghiệm 01 hệ thống thiết bị thử nghiệm xử lý chất thải nhựa với đầu ra chất thải cuối cùng thân thiện với môi trường khu bảo tồn biển quần đảo Cát Bà - Hải Phòng.

1. Báo cáo cơ sở khoa học và thiết kế được sơ đồ công nghệ phù hợp xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu vực bảo tồn biển phù hợp với thực tế của Việt Nam;

2. 01 Thiết bị xử lý chất thải nhựa thân thiện với môi trường:

- Công suất xử lý: 5kg/h;

- Khí thải đạt QCVN về môi trường không khí;

- Chất thải cuối cùng có thể sử dụng cho các mục đích kinh tế xã hội khác.

3. Lắp đặt vận hành thử nghiệm 01 hệ thống thiết bị thử nghiệm xử lý chất thải nhựa cho khu bảo tồn biển quần đảo Cát Bà - Hải Phòng;

4. 02 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành; 

5. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

01/01/2021
24 (tháng)
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Cấp Bộ
Vũ Thị Mai